ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๔๐ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูล อปท.ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ(หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม)  ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๕ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๕๘  ชบ๐๐๒๓.๑/๑๘๐๓ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๕๘    
 

     
 
  ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๙๔ ลว. ๙ ต.ค. ๕๕ เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๙๐ ลว. ๙ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ผลการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๙๐ ลว. ๙ ต.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๙ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอส่งสรุปประเด็นปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๑๕ ลว. ๒๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๙๓ ลว. ๙ ต.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๙๒ ลว. ๙ ต.ค. ๕๕ เรื่อง แนวทางดำเนินการตามนโยบาย One Tablet per Child : OTPC  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๙๑ ลว. ๙ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้านอาชีพท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๘๘ ลว. ๘ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Gender Mainstreaming in fishing Community Devolopment  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๘๗ ลว. ๘ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Gender Mainstreaming in fishing Community Devolopment  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๘๖ ลว. ๘ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๘๕ ลว. ๘ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๘๙๐ ลว. ๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๘๘๙ ลว. ๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต.ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๗๔ ลว. ๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลอินเดีย  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๗๓ ลว. ๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลอินเดีย  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๘๘๒ ลว. ๔ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของนา่ยทะเบียน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๖๗ ลว. ๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ทุนฝึกอบรมของศูนย์ เรคแซม ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๖๔ ลว. ๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Young Leaders' Program  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๕๖ ลว. ๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การรับสมัครและประชาสัมพันธ์ดารรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๙๘๘๓ ลว. ๔ ต.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นรอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๕๕ ลว. ๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การรับสมัครประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๔๙๑ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง สำรวจข้อมูลการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๔๑ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง เชิญประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของเทศบาล (ทน.แหลมฉบัง เทศบาลเมืองตามบัญชีรายชื่อ)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๔๑ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของเทศบาล (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๒๙๖ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๕๘ ลว. ๓ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลาง อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๖๐ ลว. ๓ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ตอบข้อหารือกรณี อบจ.กำแพงเพชรจะตั้งงบประมาณสนับสนุนด้า่นการศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๔๙๔ ลว.๓ ต.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๙๔๘๓ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉ.๔) ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๙๔๘๔ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การตรวจสอบการเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมกับการเป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๙๔๘๒ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายการบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน และบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๔๙๒ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๘๑ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกรรมการผู้แทน อปท.และการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๕๕ ลว. ๓ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (บรรจุใหม่)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๓๗๘๖ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๖๑๐ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๗๗ ลว.๒๘ ก.ย.๕๕ เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดกล้องวงจรปิดและก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ครั้งที่๙  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๕๐ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๘๒ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๓๗๘๕ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๗๘๔ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๗๘๓ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้า่ย) ผู้จัดการสถานธนานุบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๘๐ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้งถิ่นตามหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๘๓ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๗๖๖ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๔๙ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๓ ลว. ๒๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๕๑ ลว. ๒๖ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๒๘ ลว. ๒๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๒๗ ลว. ๒๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.ห้วยใหญ่)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๓๐ ลว. ๒๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.เขาไม้แก้ว)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๗๙ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียงด้านการศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๓๑ ลว. ๒๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.บ่อทอง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๘ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.หมอนนาง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๕๔ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการยื่นแบบขอรับเงินจาก กบข.ล่วงหน้า  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๔๐ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง เชิญประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของ อบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๔๕ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตกเบิก (เพิ่มเติม) ประจำงวดที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๒๕๕๕)  
ชบ๐๐๓๗.๑/๑๓๓๗ ลว ๒๗ ก.ย. ๕๕ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (ทถ.อ.)  
ชบ๐๐๓๗.๑/๑๓๓๖ ลว ๒๗ ก.ย. ๕๕ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (อบจ. ทน. ทม. เมืองพัทยา)  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี