ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการดำเนินโครงการ"ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร จ.ชลบุรี (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๔๙๔ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท.๕๘  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๔๙๕ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/๕๗ และการประชุมทางวิชาการ    
 

     
 
  ชบ๐๐๓๗.๑/๑๗๓๗๑ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลบุคคลากร  
ชบ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๗๐ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุธท วิชัยดิษฐ)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ ลว. ๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมผู้บริหาร และปลัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๑ ลว. ๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๔๙ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งยอดเงิยรายได้นำส่ง อบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๕๘ ลว. ๖ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๕๗ ลว. ๖ ก.ย. ๕๕ เรื่อง เสื้อ "หนึ่งแสนครูดี"  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๔๑๐ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงถนน  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ ลว.๓ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๔๖ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์งาน Thailand International Porcelain Painting Convention 2012 หรือ TIPP 2012  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๔๗ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์งาน Thailand International Porcelain Painting Convention 2012 หรือ TIPP 2012  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๓ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ยุติการจัดทำวารสารท้องถิ่นไทย  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๑ ๓ กย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับศูย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๓๕ ลว. ๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๓๖ ลว. ๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๐ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๓๙ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.  
หนังสืออยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์ เรื่อง โครงการพัฒนากระบวนทัศน์เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ ลว.๓ ก.ย.๕๕ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๓๓๔๐ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การกู้เงินของเทศบาลและเมืองพัทยาจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ ลว. ๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๙๙๖ ลว. ๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การสำรวจโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๙๙๗ ลว. ๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๘๖๓ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕  
นร ๐๑๐๗/ ๑๑๑๗ ลว.๑๕ ก.พ.๒๕๕๕ เรื่อง การหารือกรณี อปท.ให้การสนับสนุนเป็นค่าขยายเขตประปา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๘๑๗ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำัลังพนักงานจ้าง ๔ ปี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๘๑๖ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระยะที่ ๒ (พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๕๕)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๓๓๓๙ ลว.๓๑ ส.ค.๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๘๑๕ ลว.๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ผลการเลือกผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้บริหารเทศบาลนคร เป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. แทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๘๑๙ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการอาสาสมัครขององค์การ JICA  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๗๓๖ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง " รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย"  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๒๗ ลว. ๒๙ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๑๑๘ ลว. ๒๙ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๓๐ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๙ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๘ ลว. ๒๙ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๘ ลว. ๒๙ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๐ ลว. ๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๒๔ ลว. ๒๙ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๒๕ ลว. ๒๙ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๓๓๕ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๓๒๓ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งแรงดันสูงและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๓๒๒ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอหารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีป้ายธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๕๙๗ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนโพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๕๙๖ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูล  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๗๒๘ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๕๙๙ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๓๓๒๔ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ อปท.  
ชบ๐๐๓๗.๕/๓๓๑๓ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๙ ลว. ๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๗ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๗ ลว. ๒๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเฝ้าระวัง  
รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงระบบข้อมูลกลางของ อปท. ในเว็บไซต์ สถ.(ให้รีบดำเนินการใ้ห้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ ส.ค.๒๕๕๕)  
(หนังสืออยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์) เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๑๖ ลว.๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๐๑๒ ลว.๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๘๔ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติกำหนดเลขที่ตำแหน่ง  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๘๖ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง หารือกรณีการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๒๕๒ ลว. ๒๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี