ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๑๕๕ ลว.๒๔ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉ.๓)  ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๑๕๖ ลว ๒๔ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท.ได้รับค่าจ้าง(ฉ.๓) ๕๗  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๓ ลว.๒๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน มิ.ย.๕๗    
 

     
 
  (เพิ่มเติม) แบบรายงานเบี้ยยังชีพ ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๔๗๙ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนง.จ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๔๘๐ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนง.จ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนง.จ้าง ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๗๖ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น"  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๑๒ ลว ๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการแข่งขันฟุตบอล "street soccer" ระดับโซนและประเทศของทีมชนะเลิศในเขตพื้นที่  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๗๗ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมพิจารณาร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งเทศบาลจัดเก็บรายได้ในส่วนที่อปท.จัดเก็บเอง  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๔๑๔ ลว. ๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๑๖๓ ลว ๗ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหาร ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๑๕๙ ลว. ๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการและประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครบรอบจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๑.๑/๑๐๓๒๙ ลว. ๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและการประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครบรอบจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๑๖๐ ลว. ๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๓๓๐ ลว. ๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๗๐ ลว ๗ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนจากอปท.ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศพส.จ.)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๖๘ ลว ๗ ม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๖๕ ลว ๗ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ป้ายต้อนรับนายกรัฐมนตรี  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๑๖๔ ลว ๗ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเกินวงเงิน ๖% สำหรับข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๓๘ ลว ๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๐๗๕ ลว ๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง /ซ่อมแซม หรือ บำรุงรักษาถนนอปท  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๑๔๒ ลว ๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง หารือคุณสมบัติตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๔๑๕ ลว ๖ มิ.ย. ๕ค เรื่อง รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดอปท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๙, ๖๙๒, ๖๙๔ ลว ๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๙๕ ลว ๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๓๒๖ ลว ๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๐๗๖ ลว ๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เร่งรัดรายงานวัดผลการจัดสรรงบประมาณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๗๐๒ ลว ๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๑๔๐ ลว. ๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. ๒๕๕๑  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๑๔๑ ลว. ๕ ม.ย. ๕๕ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (๑ เม.ย. ๕๕)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ ว ๒๑๓๘ ลว. ๕ ม.ย.๕๕ เรื่อง การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๑๓๗ ลว. ๕ ม.ย. ๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และรูปแบบ เกี่ยวกับการใช้สิทธิและเบิกจ่ายเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ ว ๒๑๓๙ ลว ๕ มิงย. ๕๕ เรื่อง วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๐๗๗ ลว ๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกอปท.ดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม กิจกรรมทางวัฒนธรรม  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๘๙ ลว ๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๕  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่อปทได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบท  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมท  
เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว. ๒๐๙๙ ลว ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนางานเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๐๕๗ ลว ๓๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อจัดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๐๕๓ ลว ๓๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๐๕๔ ลว ๓๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๕ (ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๐๕๘ ลว ๓๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ฯ  
สหกรณ์ออมทรัพย์ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๙๙๒ ลว ๓๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดทำป้ายต้นรับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีในการประชุมนอกสถานที่ ในพื้นที่ภาคตะวันออก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๖๙, ๖๖๖, ๖๖๕, ๖๖๔, ๖๖๓, ๖๖๗, ๖๗๒, ๖๖๘, ๖๗๐, ๖๗๑ ลว ๒๙ พ.ค. ๕๕ เรื่อง เงินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๐๐๖๒ ลว ๓๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง เงินภาษีเพิ่ม ๑ ใน ๔ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๘๒ ลว ๓๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง นำเงินรายได้ให้กับอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗ ลว ๓๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง รายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ ๖๖๒ ลว. ๒๙ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"  
ชล ๐๐๒๗.๑/๖๖๑ ลว. ๒๙ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชนุภาพ"  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๖๕๓ ลว ๒๘ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดประชุมบ้าน วัด โรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๗๖ ลว ๒๙ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การสรรหากรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๘๗๗ ลว ๒๙ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ ว ๙๘๗๘ ลว ๒๙ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น"  
ชบ ๐๐๓๗.๔/ว ๒๐๒๗ ลว ๒๙ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๖๕๓ ลว ๒๘ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดประชุมบ้าน วัด โรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๖๕๐ ลว ๒๘ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ว ๖๔๘ ลว ๒๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การขอรับคืนเงินรายได้แผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๕๘ ลว ๒๘ พ.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๖๓๓ ลว ๒๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่อปท. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๖๓๘ ลว ๒๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี