ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๔/๑๒๘๗ ลว.๒๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒  ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๐๔ ลว.๒๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้ง อปท.ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำการจพทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงาช้าง  ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๐๓ ลว.๒๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งเทศบาลและ อบต.เข้าใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต    
 

     
 
  ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๑๙ ลว. ๑๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "๑๕ ปี ปลัด อบต. กับการพัฒนาท้องถิ่น"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๐๑๖ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตในระหว่างที่ อปท. ยังมิได้เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว๒๖๓๔ ๑๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๘๕๐ ลว. ๑๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศนโยบายกีฬาต้านยาเสพติดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๙๐ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ผลการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๐๕ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การรจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๗๘๕ ลว. ๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ประกาศ ก.อบต. จ.ชบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานส่วนตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๕๔๘ ลว. ๑๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ อปท. เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๘๔๙ ลว. ๑๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมืองดเหล้าเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๘๔๓ ลว. ๑๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (เด็ก เยาวชน และประชาชน) สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๖๐๘ ลว. ๖ ก.ค.๕๕ เรื่อง การวางและจัดแผนผังรวม/ชุมชน เพื่อใช้มาตรการผังเมืองในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๓๙ ลว. ๔ ก.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท. ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที ๕/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๗๓,๘๗๔,๘๗๕,๘๗๖,๘๗๗,๘๗๘เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๘๘ ลว. ๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการใช้แบบฟอร์มขอรับเงินจากกองทุนให้ถูกต้อง  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๘๗ ลว. ๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง นำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต. ประจำเดือน มิ.ย. ๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๗๘๒ ลว. ๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ. ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับโครงการกเษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล  
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๔๐ ลว. ๔ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๖๐๖ ลว. ๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๖๐๗ ๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ ๑๒๖๐๕ ลว. ๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๕๐ ลว. ๔ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ ว ๒๕๐๙ ลว. ๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การสำรวจข้อมูล อปท. ประจำปี ๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๗๑ ลว. ๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๔๗ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๔๖ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๔๕ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๔๓ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๔๒ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๓๕ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๓๔ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๓๓ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๓๙ ลว. ๔ ก.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท. ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที ๕/๒๕๕๕ (ยาเสพติด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๒๔๔๗ ลว. ๔ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมรการตราบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๓๙แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท. ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๔๖ ลว. ๔ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จ ซึ่งมีอายุจะครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๙ ลว. ๔ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขอค่ืนเงินค่าปรับ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ตามมติคณะรัฐมนตรี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๔๙ ลว. ๔ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับบุคลากร อปท. (เทศบาล) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕" รุ่นที่ ๓  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๐ ลว. ๕ ก.ค. ๕๕ เรื่อง สำรวจข้อมูลเงินเพิ่มค่าครองชีพฯ (ใหม่)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๒๒๐ ลว. ๓ ก.ค. ๕๕ ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เลื่อนไหล)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๒๑๗ ลว. ๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู้งอายุของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๘๓๒ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเฝ้าระวัง  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๘๓๑ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเฝ้าระวัง  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๘๓๐ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเฝ้าระวัง  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๘๒๙ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเฝ้าระวัง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๑๓๑ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๘๗ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๒๕๐๘ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ ประจำเดือน มิ.ย.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๔ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อเคหะตามข้อตกลงโครงการบ้านออมสิน-กบข. เพื่อสมาชิก กบข.  
ชบ๐๐๓๗.๒/๘๓๘ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเตรียมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๘๓ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ ๑๒๑๓๖ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)  
ชบ ๐๐๑๖.๒/ว ๒๔๘๒ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย และน่าท่องเที่ยว  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒๑๓๒ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล  
๐๐๓๗.๓/๘๒๕ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน  
วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๒ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรือง จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหารมทรัพย์ประจำเดือน พ.ค. ๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๔๕๐ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๘๑๘ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร ๔  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๐๘๑ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง กำหนดจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี