ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๒/๒๒๐๒๑ ลว.๓๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้มิสิทธิคัดเลือกเพื่อเเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้น เป็นกรณีพิเศษ ๑ ระดับ   ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๘ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือกตามประกาศ คสช. ๘๕/๕๗  ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๗ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒/๕๗    
 

     
 
  ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๙ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๘ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๐ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักพยาบาลประจำเดือน ส.ค.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๙ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายบำนาญ เงิน ช.ค.บ. เงินช่วยพิเศษ เงินเดือนค่าจ้างประจำ ข้าราชการครู เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ส.ค.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๐๙ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๘๔๖ ลว.๑๓ ก.ย.๕๕ เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดและก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๔๒๘ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๗๗๐๑ ลว.๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกันและเฝ้าระวัง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๖๕๙ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง แผนจัดการมลพิษ ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๗๗๐๓ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๗๗๐๒ ลว.๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๗๗๐๔ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๗๐๕ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพิ่มเติม  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๗๔๐๑ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การจ้างขุดลอกคูคลองตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัยของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๓๒ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารทั่วไปกรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปเคยดำรงตำแหน่งบริหารสายงานมาก่อน  
ลว. ๖ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๓๑ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง หารือการกำหนดตำแหน่งบริหาร กรณีเทศบาลได้ปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๗๕๐๔ ลว. ๑๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.ชลบุรี)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๕ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๔๑ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินแทนกัน กรมการท่องเที่ยว  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๔ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๔๓ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย  
สามารถรับหนังสือพระไตรปิฎกได้ที่ห้องประชุมชลบุรี เวลา ๑๓.๓๐ น.พร้อมกับการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ ลว.๓ ก.ย.๕๕ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ ลว. ๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๖๔ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของครูผู้ดูแลเด็กประจำเดือน ส.ค.๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๘๓ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ฐานข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๘๘ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)" ปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๙๖ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น  
ตาม หนังสือจังหวัดชลบุรีที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๓๗๑ ลว ๗ ก.ย. ๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๙๐ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๖๕ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง หมดเขตการขยายระยะเวลาในการจัดส่งโครงการพัฒนางานของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๘๔ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด และก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๗๓๘๗ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การกำหนดให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกศสที่ใช้ระบบตำแหน่งในระบบวิทยฐานะที่ได้รับเงินเดือนเมื่อเลื่อนอันดับเงินเดือนสูงขึ้น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๓๔๒๘ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๗๓๙๕ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๕๑ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๕๐ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๔๘ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำนาญ เงิน ช.ค.บ.เงินช่วยพิเศษ เงินเดือนค่าจ้างประจำ ข้าราชการครู เงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอนประจำเดือน ส.ค.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๙๓ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการพัฒนากระบวนทัศน์เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๘๙ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๔๐๐ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๘๖ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ๐๐๓๗.๑/๑๗๓๗๑ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลบุคคลากร  
ชบ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๗๐ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุธท วิชัยดิษฐ)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ ลว. ๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมผู้บริหาร และปลัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๑ ลว. ๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๔๙ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งยอดเงิยรายได้นำส่ง อบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๕๘ ลว. ๖ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๕๗ ลว. ๖ ก.ย. ๕๕ เรื่อง เสื้อ "หนึ่งแสนครูดี"  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๔๑๐ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงถนน  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ ลว.๓ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๔๖ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์งาน Thailand International Porcelain Painting Convention 2012 หรือ TIPP 2012  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๔๗ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์งาน Thailand International Porcelain Painting Convention 2012 หรือ TIPP 2012  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๓ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ยุติการจัดทำวารสารท้องถิ่นไทย  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๑ ๓ กย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับศูย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๓๕ ลว. ๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๓๖ ลว. ๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๐ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี