ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๒๖ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจให้แก่ อปท.  ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๒๗ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น  (เอกสารอธิบายเพิ่มเติม) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๔๐๕ ลว.๑๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศ คสช. ฉ.๑๐๔/๕๗    
 

     
 
  ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๔๘๖๘ ลว. ๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๙๗ ลว. ๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๕๐๓๓ ลว. ๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง สำรวจข้อมูลการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๔๘๗๐ ลว. ๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง รายงานผลการตัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕ ลว. ๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๖  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๙๒๘ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การแจกจ่ายหนังสือระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๔๘๖๕ ลว. ๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๐๕ ลว. ๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๒๓ ลว. ๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุรภาพสิ่งแวดล้อม ๒๕๓๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๒๑ ลว. ๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๙๒๖ ลว.๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๐๔ ลว. ๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งสดที่ ๓/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๐๑ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนคุรุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๐๒ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง โครงการออกแบบก่อสร้างสวนสาธารณะ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๐๔ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๐๓ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๗๔ ลว. ๒๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เทศบาลเมืองชลบุรี)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๗๓ ลว. ๒๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด (อบต.บางนาง)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๖๒๗ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินงานโครงการระบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๒๐ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๑๘ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๑๖ ลว.๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๑๙ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท. ตามมติของอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๕๔ ลว. ๒๕ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๗๓๕ ลว. ๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลระดับลูกเขต  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๑๗ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๘๐๒ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย และน่าท่องเที่ยว  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๐๓ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๔  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๐๕ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๙๑๐ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือการดำเนินการตามมาตราการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๙๐๗ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๐๖ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปััจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๐๔ ลว.๖ ส.ค.๕๕ เรื่อง การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา(O-NET)เป็นองค์ประกอบการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน ๒๕๕๑  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๐๙ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๖๔ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เชิงรุก ประจำปี ๒๕๕๕ งวดสุดท้าย (ก.ค.-ก.ย. ๕๕)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๔๗๓๙ ลว. ๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๐๓ ลว. ๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๗๑๗ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๓๒๐ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๗๑๙ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติบัตร  
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลระดับลูกเขต  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๗๓๓ ลว. ๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การรับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๖๔ ลว. ๒๕ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๓๐๘ ลว. ๒๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๗๘ ลว. ๒๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๐๑ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การยื่นคำขอรับเงินมายังกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๐๒ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๐๖ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการควบคุมโรค มือ เท้า ปาก  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๘๘๗ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๐๕ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินงานโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ AB  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๘๘๔ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๓ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๘๗๖ ลว. ๒๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการโครงการประชุมผู้บริหารของ อปท.และผู้บริหารการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๗๘ ลว. ๒๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๓๑๙ ลว.๒๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การติดตั้งวงจรปิด และก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๓๑๗ ลว. ๒๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ ลว. ก.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กดล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งวดที่ ๔ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๗ ลว. ๒๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๘๗๓ ลว. ๒๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"รุ่นที่๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๘๗๒ ลว.๒๗ ก.ค.๕๕ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างลูกจ้างของ อปท.รุ่น ๑๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๗๐ ลว. ๒๕ ก.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งการนำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี