ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  (หนังสือยู่ระหว่างเสนอ)เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗ งวดที่ ๒(เม.ย.-มิ.ย.๕๗)  เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร อบต.(๓)  ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๒๔ ลว.๒๓ เม.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๕๗    
 

     
 
  ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๙๕๗ ลว ๑๒ มี.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนง.ครูและบุคคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นฯลฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๘๒๕ ลว ๙ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเอกสารสำรองเงินในระบบ GFMIS เพื่อการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๙๕๐ลว ๑๒ มี.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศ฿กษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ประจำปีการ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๙๕๒ ลว ๑๒ มี.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดที่ ๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๙๕๑ ลว ๑๒ มี.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งซักซ้อมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ ๓๒๐ ลว ๑๒ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ ๓๒๒ ลว. ๑๒ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การรวบรวมข้อมูลภารกิจด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๓๒๑ ลว. ๑๒ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การรวบรวมข้อมูลภารกิจด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๔๙๖๐ ลว. ๑๒ มี.ค. ๕๕ การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การบันทึกและการปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๓๑๗ ลว ๙ มี.ค. ๕๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๓๑๓ ลว ๙ มี.ค. ๕๕ เรื่อง นำเงินส่งรายได้อบต. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๘๑๗ ลว ๘ มี.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านการบริหาร และด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา จำนวน ๕ หลักสูตร  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๘๑๒ ลว ๘ มี.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กระกาศรับสมัครบุคคล องค์กร สื่อ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ฯลฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๘๕ ลว. ๖ มี.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาท้องถิ่นอำเภอ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๓๑๐ ลว. ๘ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๕๕๗ ลว ๕ มี.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๔๔๓๙ ลว ๕ มี.ค. ๕๕ เรื่อง พรบ.จัดสรรเงินรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่อปท.พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๗๐๗ ลว ๖ มี.ค. ๕๕ เรื่อง หลักวิธีการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินในอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๗๐๔ ลว ๖ มี.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการของอปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๗๐๕ลว ๖ มี.ค. ๕๕ เรื่อง พรบ.กำหนดให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับอปท.กรณีเร่งด่วน  
ชบ๐๐๓๗.๓/๔๗๐๖ ลว ๖ มี.ค. ๕๕ เรื่อง งบประมาณ (อสม.) ประจำปี ๒๕๕๕ (๕ เดือน) ฯลฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๘๘ ลว ๖ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การจำหน่ายบันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๘๗ ลว ๖ มี.ค. ๕๕ เรื่อง หารือการเลื่อนและแต่งตั้งพนง.เทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๒๘๔ ลว ๖ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๖ สำหรับสมาชิกที่พลาดโอกาส  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๖๓๔ ลว ๖ มี.ค. ๕๕ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๔๒๓ ลว. ๒ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๓๐ ลว ๖ มี.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี รุ่นที่ ๑-๔  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๗๘ ลว ๖ มี.ค. ๕๕ เรื่อง หารือการได้รับเงินเดือนตามวุฒิปริญญาโทในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๔๕๕๙ ลว ๕ มี.ค. ๕๕ เรื่อง ประชามสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๙ ลว ๒๙ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การให้กูเงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๘"  
แจ้งแนวทางเพิ่มเติม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๕๔๗ ลว ๕ มี.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ระเบียบวาระการประชุมผู้แทนนายกเทศมนตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๔๓๔ ลว ๕ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย "๑๘ มี.ค. วันท้องถอ่นไทย ๑๐๗ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม รำลึก ๐๕๐ ปี ฯลฯ"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๔๓๕ ลว ๕ มี.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาครูแกนนำในการรณรงค์และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๔๓๑ ลว ๕ มี.ค. ๕๕ เรื่อง ขออนุญาติให้อปท.เข้าร่วมงานมหกรรมจัดการความรู้ปี ๒๕๕๕ "สังคมไทยไร้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยพระบารมีปกเกล้า"  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๒๒ ลว ๒ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ. กำหนดแผยและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๔๔๓๓ ลว รายงานการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล/พนักงานจ้างครูส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘ ลว ๒ มี.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งกำหนดระยะเวลาการรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๙ ก.พ. ๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๖๖ ลว ๒ ม๊.ค. ๕๕ เรื่อง จัดสรรเงินอุดหนุนเงินเดือนครู และค่าจ้าง ฯลฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๒๖๐ ลว. ๒๙ ก.พ. ๕๕ เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๖๑ ลว. ๒๙ มี.ค. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๔๒๑ ลว ๒ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การสำรวจข้อมูลและคัดเลือกอปท.ที่มีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๓๑๗ ลว ๑ มี.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ฯลฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๔๒๔ ลว ๒ มี.ค. ๕๕ เรื่อง ขอซักซ้อมการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพิ่มเติม  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๗ ลว ๑ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๓๑๗ ลว ๑ มี.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ฯลฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๓๑๖ ลว ๑ มี.ค. ๕๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๓๐๕ ลว ๑ ม๊งค. ๕๕ เรื่องการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๓๑๐ ลว ๑ มี.ค. ๕๕ เรื่อง (อสม. เชิงรุก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดสุดท้าย ฯลฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๓๐๗ ลว ๑ มี.ค. ๕๕ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๕๕ รอบที่ ๒  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๓๐๙ ลว ๑ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทหารบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษฯลฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๗ ลว ๒๘ ก.พ. ๕๕ เรื่องทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒๔๖ ลว ๒๘ ก.พ. ๕๕ เรื่องทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๓๙๗๙ ลว ๒๗ ก.พ. ๕๕ เรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนง.จ้างของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๓๙๗๘ ลว ๒๗ ก.พ. ๕๕ เรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนงจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว๓๗๘๐ ลว ๒๗ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๙๖๕ ลว ๒๗ ก.พ. ๕๕ เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๔๙ ลว ๒๗ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี