ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๒๘ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๒๖ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ  ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๒๓ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งการกำหนดการเลขประจำเจ้าของเรื่องของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองหนองปรือ    
 

     
 
  ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๗๗๔ ลว ๑๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหัวหน้าส่วนระดับ ๗ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการระดับ ๗  
ชบ ๐๐๓๗.๗/๑๓ ลว. ๒๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๔๓ ลว. ๑๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ ๓/๒๕๕๕  
สอ.สถ.๐๑๐๑/ว๔๗ ลว.๑๑ ก.ค.๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๕ (ตัวจริงอยู่ระหว่างการเสนอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๖๕๙ลว.๑๒ก.ค.๕๕ เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ (ป.ป.ช.) เรื่องวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๔๐ ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง สำรวจครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อจัดหาใหม่ทดแทน  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ ว ๒๗๔๐ ลว ๒๐ ก.ค. ๕๕ การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้แลเด็ก  
ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๗๔ ลว ๒๐ ก.ค. ๕๕ การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๘๗๖ ลว ๒๐ ก.ค. ๕๕ การจัดสัมมนาของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย  
ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๓๗ ลว ๒๐ ก.ค. ๕๕ การเตรียมความพร้อมรับมือภาวะอุทกภัย  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๓๗๖๙ ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๗๕ ลว. ๒๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเลือกผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้บริหารเทศบาลนครเป็นกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๔๐ ลว. ๒๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๓๑ ลว. ๑๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเตรียมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๗๖๗ ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง งาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๕๑๓ ลว. ๑๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๘๙ ลว. ๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๓๐ ลว. ๑๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเำืพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับเตรียมความพร้อมราชการไทยไปสู่ประชาคมอาเซียน)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๕๑๓ ลว.๑๗ ก.ค.๕๕ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๕๑๒ ลว. ๑๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๒๘๘ ลว.๑๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (INDABA) ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ.๐๐๓๗.๓/๑๓๒๘๑ ลว.๑๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง พิจาณาร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๒๗ ลว.๑๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๑๔ ลว.๑๒ ก.ค.๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๒๗๘ ลว. ๑๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่ปฏิบัติงานด้สนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๒๓๔ ลว ๑๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)สร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๒๒ ลว. ๑๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ตอบข้อหารือ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๑๕ ลว. ๑๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้ศุกษาต่อปริญญาโท  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๘๙๐ - ๙๐๐ ลว. ๑๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๐๗ ลว.๑๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๑๑ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง หารือคุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกให้ไดเรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๐๙ ลว.๑๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๒๑๖ ลว. ๑๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๒๑๘ ลว. ๑๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามควาคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๑๙ ลว. ๑๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "๑๕ ปี ปลัด อบต. กับการพัฒนาท้องถิ่น"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๐๑๖ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตในระหว่างที่ อปท. ยังมิได้เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว๒๖๓๔ ๑๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๘๕๐ ลว. ๑๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศนโยบายกีฬาต้านยาเสพติดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๙๐ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ผลการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๐๕ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การรจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๗๘๕ ลว. ๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ประกาศ ก.อบต. จ.ชบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานส่วนตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๕๔๘ ลว. ๑๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ อปท. เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๘๔๙ ลว. ๑๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมืองดเหล้าเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๘๔๓ ลว. ๑๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (เด็ก เยาวชน และประชาชน) สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๖๐๘ ลว. ๖ ก.ค.๕๕ เรื่อง การวางและจัดแผนผังรวม/ชุมชน เพื่อใช้มาตรการผังเมืองในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๓๙ ลว. ๔ ก.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท. ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที ๕/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๗๓,๘๗๔,๘๗๕,๘๗๖,๘๗๗,๘๗๘เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๘๘ ลว. ๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการใช้แบบฟอร์มขอรับเงินจากกองทุนให้ถูกต้อง  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๘๗ ลว. ๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง นำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต. ประจำเดือน มิ.ย. ๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๗๘๒ ลว. ๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ. ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับโครงการกเษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล  
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๔๐ ลว. ๔ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๖๐๖ ลว. ๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๖๐๗ ๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ ๑๒๖๐๕ ลว. ๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๕๐ ลว. ๔ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ ว ๒๕๐๙ ลว. ๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การสำรวจข้อมูล อปท. ประจำปี ๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๗๑ ลว. ๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๔๗ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๔๖ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี